Decizii CJUE

  • Hotărârea CJUE din 24 februarie 2022 (C-532/20, Alstom Transport) – Directiva 92/13/CEE; Proceduri de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor; Accesul la căile de atac; Termenul de introducere a căii de atac; Cale de atac împotriva admiterii unui ofertant;
  • Ordonanța CJUE din 12 noiembrie 2020 (C-170/20Novart Engineering) – Directiva 89/665/CEE; Proceduri care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice; Domeniul de aplicare; Directiva 2014/24/UE; Cuantumurile pragului pentru contractele de achiziții publice; Contracte de achiziții care pot prezenta un interes transfrontalier cert;
  • Hotărârea CJUE din 3 octombrie 2019 (C-267/18, Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93) – Achiziții publice; Procedură de achiziții publice; Directiva 2014/24/UE, art. 57 alin. (4); Motive facultative de excludere; Excluderea unui operator economic de la participarea la o procedură de achiziții publice; Rezilierea unui contract anterior din cauza subcontractării sale parțiale; Noțiunea de „deficiențe semnificative sau persistente”;
  • Ordonanța CJUE din 17 octombrie 2018 (C-353/18, Beny Alex) – Directiva 2014/24/UE; Domeniu de aplicare; Noțiunea de „autoritate contractantă”; Entitate privată de natura unei organizații care efectuează îmbunătățiri funciare și care beneficiază de o finanțare publică nerambursabilă; Valoarea pragurilor; Contracte de achiziții care pot prezenta un interes transfrontalier cert;
  • Hotărârea CJUE din 6 decembrie 2017 (C-408/16, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) – Achiziții publice; Directiva 2004/18/CE; Domeniu de aplicare; Regulamentul (CE) nr. 1083/2006; Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune; Contract de finanțare a construcției unei autostrăzi încheiat cu Banca Europeană de Investiții înainte de aderarea statului membru la Uniunea Europeană; Noțiunea „neregularitate” în sensul Regulamentului nr. 1083/2006
  • Hotărârea CJUE din 15 septembrie 2016 (C-439/14, Star Storage; C-488/14, Max Boegl România și alții) – Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE; Achiziții publice; Proceduri privind căile de atac; Reglementare națională care condiționează admisibilitatea căilor de atac împotriva actelor autorității contractante de constituirea unei „garanții de bună conduită”; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; Articolul 47; Dreptul la o cale de atac efectivă
  • Hotărârea CJUE din 16 aprilie 2015 (C-278/14, Enterprise Focused Solutions) – Contracte de achiziții publice; Bunuri; Specificații tehnice; Principiile egalității de tratament și nediscriminării; Obligația de transparență; Trimitere la produsul unei mărci comerciale; Aprecierea caracterului echivalent al produsului propus de un ofertant; Încetarea fabricării produsului de referință

Ultima actualizare ( noiembrie 8th, 2022 )