Elementele contestației

Cuprinsul contestaţiei:

Art. 10 alin.(1) din Legea nr. 101/2016 prevede elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă o contestaţie, respectiv:

a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică ori, după caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, persoanele care le reprezintă şi în ce calitate. Se indică şi adresa de poştă electronică, numărul de telefon şi numărul de fax, după caz, la care poate fi comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuieşte în străinătate indică, pentru celeritate, şi domiciliul ales sau reşedinţa din România unde urmează să i se transmită comunicările privind soluţionarea contestaţiei;
   b) denumirea şi sediul autorităţii contractante;
   c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicată, după caz, numărul şi data anunţului de participare din SEAP;
   d) precizarea actului atacat al autorităţii contractante;
   e) obiectul contestaţiei;
   f) motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei;
   g) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;
   h) semnătura contestatorului persoană fizică sau a reprezentantului persoanei juridice.

Ultima actualizare ( martie 11th, 2019 )