Despre noi

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) este un organism independent cu activitate administrativ – jurisdicţională, ale cărui organizare şi funcţionare sunt reglementate de Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, respectiv de Hotărârea Guvernului nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

C.N.S.C. este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate.

Instituţia are în componenţă 11 completuri de soluţionare a contestaţiilor, fiecare fiind format din trei membri, dintre care unul are calitatea de preşedinte. Pentru buna funcţionare a completurilor de soluționare a contestațiilor în cadrul fiecăruia dintre acestea mai sunt repartizați câte un consilier economic, un consilier juridic și un consilier tehnic.

ANUNŢ 09.04.2024:
Sondaj pentru profesioniștii din domeniul achizițiilor – (click aici pentru vizualizare) – Proiect finanțat prin intermediul Instrumentului de Sprijin Tehnic al Uniunii Europene, implementat în cooperare cu Direcția Generală pentru Sprijinirea Reformei Structurale (DG REFORM) a Comisiei Europene, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Ministerul Justiției și Agenția Națională de Integritate. Agenția Națională pentru Achiziții Publice.