Despre Noi

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) este un organism independent cu activitate administrativ – jurisdicţională, a cărui organizare şi funcţionare este reglementată de Legea nr. 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, respectiv a regulamentului de organizare şi funcţionare aferent.

C.N.S.C. este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate.

Instituţia are în componenţa sa 11 complete de soluţionare a contestaţiilor, fiecare dintre acestea fiind formate din trei membri, dintre care unul (licenţiat în drept) are calitatea de preşedinte. Pentru buna funcţionare a unui complet de soluţionare a contestaţiilor în cadrul fiecãruia dintre acestea mai sunt repartizaţi câte un consilier economic, un consilier juridic, un consilier tehnic şi un expert.

Începând cu data de 24 februarie 2016, preşedintele C.N.S.C. este domnul Silviu – Cristian POPA.

Hotărâre de plen din data de 05.06.2018 referitoare la aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 45/2018 (click aici)